ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. ZMLUVNÉ STRANY

1) Firma LAVECO s.r.o

Zo sídlom Družstevná 8, 90091 Limbach

IČ: 45 385 513

Zastúpením : Julie Rašlová

certifikovaným  poradcom zdravého životného štýlu

(ďalej len „poradca“)

a

2) meno a priezvisko klienta, titul

adresa bydliska klienta

vek klienta

e-mail klienta

telefón klienta – pevná linka

telefón klienta – mobil

(ďalej len „klient“)

 

II. Úvodné prehlásenie

Klient prejavil záujem o konzultáciu a následnú poradenskú činnosť v oblasti výživy. Svojim záujmom dáva najavo, že si je vedomý významu kvality výživy pre jeho zdravie jednak z hľadiska prevencie a tiež z hľadiska možného zmiernenia, či úplného odstránenia už vzniknutých zdravotných problémov. Klient si uvedomuje, že v prípade výživového poradenstva nepôjde o jednorazovú konzultáciu a že predpokladom úspechu je dlhodobá spolupráca s poradcom, ktorý v ďalšej etape bude pôsobiť ako kouč. Klient berie na vedomie, že výživové poradenstvo nie je liečebný úkon.

Poradca prehlasuje, že má oprávnenie poskytovať poradenskú činnosť v oblasti výživy a po vstupe do zmluvného vzťahu s klientom bude k nemu pristupovať individuálne s ohľadom na aktuálny vstupný stav klienta a vytýčených cieľov, ktoré si klient stanovil a ktoré spolu prekonzultujú s dôrazom na ich reálnosť. Výsledkom tohto prístupu bude vypracovanie jedinečného a individualizovaného Programu výživy poradcom. Poradca prehlasuje, že dĺžku spolupráce s klientom nebude umelo predlžovať a prispôsobí ju skutočným potrebám. V prípade, že sa klient rozhodne spoluprácu ukončiť, nebude ho žiadnymi prostriedkami k ďalšej spolupráci nútiť.

III. Podmienky spolupráce

Spolupráca poradcu s klientom je založená na dôvere. Táto je nevyhnutná z dôvodu, že poradca bude potrebovať k zhodnoteniu aktuálneho stavu klienta informácie, ktoré môžu byť považované za súkromné. Ide o informácie týkajúce sa zdravotného stavu, výsledkov lekárskych vyšetrení, vrodených predispozícií a pod. Poradca prehlasuje, že nebude vyžadovať informácie, ktoré nie sú nutné ku komplexnému zhodnoteniu aktuálneho stavu klienta a informácie poskytnuté klientom využije len pre svoju potrebu pri vypracovaní Programu výživy. Poradca vykoná nevyhnutné opatrenia, aby sa k týmto informáciám nedostali žiadnym spôsobom nepovolané osoby.

Predmetom (s výsledkom spolupráce klienta s poradcom) je návrh na úpravu jedálenských zvykov (výživy), spracovaný poradcom na základe informácií poskytnutých klientom. Návrh obsahuje zhodnotenie doterajšieho spôsobu stravovania, diagnostiku klienta a vstupné dáta, komplexné spracovanie navrhovaného jedálnička na jeden týždeň s podrobným rozpisom jednotlivých potravín, ale aj energie, makro a mikroživín a výživové odporúčania. Po dohode s klientom môže byť súčasťou Programu výživy aj plán pohybovej aktivity.

Súčasťou zmluvných podmienok je „Čestné prehlásenie“, ktoré podpisuje klient ako prejav svojej slobodnej vôle a svojho slobodného rozhodnutia vstúpiť s poradcom do zmluvného vzťahu. Zároveň týmto vyjadruje súhlas so Zmluvnými podmienkami. Podpis Čestného prehlásenia klientom je považovaný za záväznú objednávku služieb poradcu pre klienta. Klient týmto súčasne akceptuje spôsob honorovania služieb poradcu. Podpisom Čestného prehlásenia klient potvrdzuje, že poradca nehodnotil spôsob liečby klienta lekárom a ani ho nijakým spôsobom neodradzoval od tejto liečby.

III. Spôsob činnosti

Základom sú informácie klienta poskytnuté poradcovi a následná analýza vstupného stavu klienta. V prípade, že poradca bude potrebovať doplňujúce informácie, ktoré môže poskytnúť klientovi jeho lekár, bude klient o tieto informácie požiadaný s konkrétnym postupom, ako tieto informácie získa, o aké informácie sa jedná a z akého dôvodu ich poradca potrebuje.

Prvý kontakt po oslovení poradcu klientom je informatívny a týka sa dohody o formách činnosti. V prípade, že sa klient rozhodne kladne, bude vyzvaný na podpísanie Čestného prehlásenia a súčasne uhradí na účet poradcu finančnú zálohu v dohodnutej výške. Následne sa poradca s klientom dohodnú (telefonicky alebo mailom na spôsobe a termínoch ďalších kontaktov.

Korešpondenčný postup

Tento postup je preferovaný. Potom ako poradca obdrží oskenované „Čestné prehlásenie“ a zálohu, budú klientovi zaslané dotazníky. Klient sa zaväzuje, že do týchto dotazníkov uvedie pravdivé údaje. Poradca nezodpovedá za prípadný nedostatočný efekt či dokonca neúspech svojej činnosti v prípade uvedenia nepravdivých údajov klientom. Dotazníky klient doplní podľa pokynov poradcu opisom lekárskych vyšetrení a odporučeniami konkrétnej liečby.

Následne poradca zhodnotí aktuálny vstupný stav klienta a na základe týchto spracuje Program výživy, ktorý klientovi zašle spolu s doplňujúcimi pokynmi, v ktorých bude uvedený aj termín ďalšieho kontaktu (konzultácia). Pri druhej konzultácii zhodnotí klient s poradcom čiastkové výsledky, ktoré boli klientom dosiahnuté dodržovaním zaslaného Programu a na základe toho prípadne upraví následný Program.

Osobný kontakt

V prípade, že sa poradca s klientom dohodne na forme osobných kontaktov (pre klientov z Bratislavy), prvý kontakt sa uskutoční po obdržaní „Čestného prehlásenia“, zálohy a vyplnených dotazníkov, ktoré budú poradcovi zaslané elektronickou poštou v predstihu. Ďalší postup je identický ako pri korešpondenčnom postupe. Na základe vzájomnej dohody je možné obe formy postupu kombinovať.

Pri oboch uvedených spôsoboch sa predpokladá priebežná komunikácia poradcu a klienta telefonicky alebo mailom.

IV. Financovanie

Výška zálohy a ceny jednotlivých úkonov a služieb realizovaných poradcom sú uvedené v aktuálnom cenníku zverejnenom na stránkach www.chudnem-rozumne.com Záloha pre zahájenie spolupráce je splatná vopred na účet firmy LAVECO s.r.o  2920836061/1100 vedený v Tatra banke.. Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko klienta.

V prípade, že sa po uhradení zálohy, ale ešte pred zaslaním Programu výživy klient rozhodne, že od spolupráce odstupuje, je povinný toto písomne oznámiť poradcovi, pričom berie na vedomie, že zo zaslanej čiastky mu bude vrátených len 50%, nakoľko sa predpokladá, že poradca už Program výživy spracoval alebo na ňom aspoň začal pracovať. V prípade, že po určitej dobe klient prestane spolupracovať - napríklad neposkytnutím informácií o výsledkoch (v určitom termíne), bude toto považované za ukončenie spolupráce zo strany klienta. Nevyčerpaná záloha sa v tomto prípade klientovi nevracia.

V prípade, že poradca klientovi oznámi, že je záloha poslednou službou vyčerpaná a klient sa rozhodne ďalej nepokračovať, pôjde automaticky o ukončenie spolupráce. Vynaložené prostriedky sú v tomto prípade nevratné.

V. Upozornenie

a) Poradca si vyhradzuje právo klienta odmietnuť v prípadoch, keď:

1) klient dlhodobo užíva psychofarmaká

2) klient je v pokročilom štádiu onkologického ochorenia

V prípade, že klient vedome a úmyselne zatajil niektorú z hore uvedených skutočností, nenesie poradca zodpovednosť za dôsledky pôsobenia postupov navrhnutých v Programe výživy.

b) V prípade, že najneskôr po troch mesiacoch nebude (podľa názoru klienta) program výživy dostatočne účinný, môže klient od spolupráce ustúpiť a to písomným oznámením poradcovi. Podľa uváženia poradcu môže byť v takomto prípade klientovi vrátená čiastka maximálne do výšky 50 % ním uhradenej zálohy.

c) Ak bude klient o poradcovi šíriť nepravdivé informácie, poškodzujúce jeho dobré meno, môže byť toto považované za ohováranie a riešené zo strany poradcu v súlade s platnými zákonmi v SR.

d) Poradca vyslovene upozorňuje na skutočnosť, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnenie Programu výživy klientom môže spôsobiť významné zníženie jeho očakávaného efektu. Za tento stav nenesie poradca žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za plnenie Programu výživy je v plnom rozsahu na klientovi.

e) Poradca dôrazne a výslovne upozorňuje klienta na možnosť krátkodobého pocitu zhoršenia zdravotného stavu pri prechode na Program výživy. V tomto prípade sa zvyčajne jedná o prirodzenú a preukázateľnú reakciu organizmu klienta na zmenu stravovacích návykov. Táto reakcia by nemala presiahnuť časové obdobie 2-4 dní. V prípade, že trvá dlhšie, je toto nutné oznámiť poradcovi, ktorý vydá adekvátne odporúčania.

f) Poradca prehlasuje, že postupy uvedené v Programe výživy sú legálne.

g) Poradca upozorňuje, že vypracovaný Program výživy je komplexný a pri jeho plnení nie je potrebné užívať akékoľvek ďalšie doplnky výživy či suplementy. Za samostatnú redukciu užívaných farmák predpísaných lekárom alebo ich úplné vysadenie nenesie poradca žiadnu zodpovednosť.

h) Navrhovaný Program výživy nie je klient povinný akceptovať a realizovať. Plnenie Programu výživy je dobrovoľné rozhodnutie klienta.

 

 

 

 

Kontakt

Chudnem-rozumne

Družstevná 8
Limbach
90091

+421.903743302