Čestné prehlásenie klienta

Ja, nižšie podpísaný (-á), prehlasujem, že

som sa rozhodol (-la) po zvážení aktuálneho (zdravotného) stavu využiť odborné služby poradcu pre výživu. K tomuto kroku som nebol (-a) cielene motivovaný (-á) ani nútený (-á) osloveným poradcom. Rozhodol (-la) som sa dobrovoľne na základe vlastného uváženia a dostupných informácií o možnostiach, ktoré ponúka výživové poradenstvo a s ním súvisiaca zmena zaužívaných stravovacích návykov.

Ja, nižšie podpísaný (-á) týmto akceptujem v plnom rozsahu zmluvné podmienky, s ktorými som sa dôkladne oboznámil (-a) na webových stránkach poradcu. Akceptujem tiež finančné podmienky spolupráce stanovené cenníkom poradcu zverejneným tamtiež.

Ďalej sa týmto zaväzujem k aktívnej spolupráci s poradcom (nie je podmienkou pri jednorazovom programe), ktorej trvanie nie je možné vopred určiť s ohľadom na nutnosť kontroly výsledkov intervencie a priebežnú korekciu Programu výživy spracovaného poradcom.

Meno, Priezvisko, Titul

Adresa bydliska

e-mailová adresa

Telefón (mobil/pevná linka) a doba vhodná pre volanie

Vlastnoručný podpis

 

 

Kontakt

Chudnem-rozumne

Družstevná 8
Limbach
90091

+421.903743302